Telefon: 692 49 11 88
OFERTA
LINKI
Znajdź mapy
Warszawy

LINKI
Znajdź mpzp - plany zagospodarowania p.
Znajdź informacje dot. Józefowa
Znajdź informacje dot. Otwocka
PRZYDATNE STRONY:

Polskie ustawy

Centralna baza orzeczeń Sądów Administracyjnych

Centralna Baza Ksiag Wieczystych

DLA GEODETÓW:

Geoportal

Główny Urzad Geodezji i Kartografii

Aktywna Sieć Geodezyjna ASG Eupos

Stowarzyszenie Geodetów Polskich

FORUM:

GEOFORUM

Polski Internetowy Informator Geodezyjny 
Copyright  2012 by ForProjekt  .  All Rights reserved  .  E-Mail: biuro@forprojekt.com
mapa niemiecPogoda w Polsce na stronę
Mapy prawne
Podziały działek
Wznowienia granic
Rozgraniczenia
Reg. stanów prawnych
Mapy do projektów
Wytyczanie budynków
Wytyczanie urządzeń
Pom. powykonawcze
Pom  pow. lokali
Strona Główna
Kontakt
Znajdź działkę
Mapy prawne służą do regulacji własności stanów prawnych nieruchomości, rozliczeń hipotecznych. Są to różnego rodzaju mapy w zależności od celu w jakim są wykonywane np. sytuacyjna mapa prawna nieruchomości służy np. do założenia księgi wieczystej, mapa z projektem podziału jest bazowym materiałem mapowym w przypadku zniesienia współwłasności, często wykonywanymi mapami są mapy dla celów zasiedzenia, dla ustanowienia służebności drogi koniecznej lub przesyłu mediów. Mapy prawne są efektem badań hipotecznych.

Więcej na temat regulacji stanów
prawnych w zakładce "regulacja stanów prawnych".Określenie dobrej i złej wiary

Długość terminów, po upływie których następuje
nabycie własności nierychomości przez zasiedzenie,
zależy od dobrej lub złej wiary posiadacza.

Pojęcia dobrej i złej wiary nie zostały w kodeksie cywilnym zdefiniowane. Przepis art. 7 kodeksu cywilnego wprowadza jedynie domniemanie, zgodnie z którym, jeżeli ustawa uzależnia skutki prawne od dobrej lub złej wiary, domniemywa się istnienie dobrej wiary. W doktrynie i orzecznictwie sądowym przyjmuje się, że dobra wiara oznacza stan
świadomości posiadacza wyrażający się w błędnym przekonaniu o przysługującym mu prawie własności, mimo że rzeczywisty stan prawny jest odmienny, i przy jednoczesnym usprawiedliwieniu błędności tego przekonania. Ze złą wiarą będziemy mieli zatem do czynienia wówczas, gdy osoba ma świadomość, że nie przysługuje jej prawo własności albo też nie ma tej świadomości, jednakże powinna ją mieć, gdyby postępowała z należytą starannością i zgodnie z zasadami współżycia społecznego (por. wyrok SN z 14 kwietnia 1956 r., III CR 810/55, OSN 1956, poz. 117). W orzecznictwie sądowym przyjmuje się, że osoba, która weszła w posiadanie nieruchomości na podstawie umowy zawartej bez zachowania formy aktu notarialnego, nie jest posiadaczem w dobrej wierze i nie może skorzystać z krótszego terminu zasiedzenia.
Źródło: "Krakowski Rynek Nieruchomości"