Telefon: 692 49 11 88
OFERTA
LINKI
Znajdź mapy
Warszawy

LINKI
Znajdź mpzp - plany zagospodarowania p.
Znajdź informacje dot. Józefowa
Znajdź informacje dot. Otwocka
PRZYDATNE STRONY:

Polskie ustawy

Centralna baza orzeczeń Sądów Administracyjnych

Centralna Baza Ksiag Wieczystych

DLA GEODETÓW:

Geoportal

Główny Urzad Geodezji i Kartografii

Aktywna Sieć Geodezyjna ASG Eupos

Stowarzyszenie Geodetów Polskich

FORUM:

GEOFORUM

Polski Internetowy Informator Geodezyjny 
Copyright  2012 by ForProjekt  .  All Rights reserved  .  E-Mail: biuro@forprojekt.com
mapa niemiecPogoda w Polsce na stronę
Mapy prawne
Podziały działek
Wznowienia granic
Rozgraniczenia
Reg. stanów prawnych
Mapy do projektów
Wytyczanie budynków
Wytyczanie urządzeń
Pom. powykonawcze
Pom  pow. lokali
Strona Główna
Kontakt
Znajdź działkę
Inwentaryzację powykonawczą przeprowadza się po zrealizowaniu projektu budowlanego, na zlecenie inwestora. Prace wykonuje geodeta uprawniony zwany dalej "wykonawcą".

Wynikiem prac geodezyjnych jest mapa poinwentaryzacyjna, która - po zatwierdzeniu przez ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - przekazywana jest do urzędu gminy /dzielnicy w celu dokonania zmian w ewidencji gruntów / budynków. Nowe dane stanowią bazę do naliczania podatków od nieruchomości.


PRAWO BUDOWLANE  

( Wyciąg z ustawy PRAWO BUDOWLANE z dnia 7 lipca 1994 r. )
Art. 43. 1. Obiekty budowlane wymagające
pozwolenia na budowę podlegają
geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie,
a po ich wybudowaniu - geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej
położenie ich na gruncie.
2. Właściwy organ może nałożyć obowiązek
stosowania przepisu ust. 1 również w stosunku
do obiektów budowlanych wymagających zgłoszenia.
 
DOPUSZCZALNE ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU 
(Wyciąg z Rozp. MRRiB w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej z dnia 2 kwietnia 2001 r.)

§ 14. 1. Po zrealizowaniu projektu przeprowadza się inwentaryzację. Pomiary obejmują również inne sieci uzbrojenia terenu znajdujące się w odkrywce.
2. Przy realizacji sieci uzbrojenia terenu dopuszczalne jest odstępstwo od uzgodnionego projektu nieprzekraczające 0,30 m dla gruntów zabudowanych lub 0,50 m dla gruntów rolnych i leśnych, przy zachowaniu przepisów regulujących odległość między poszczególnymi obiektami budowlanymi.

§ 15. 1. Inwentaryzację, jak również związaną z nią dokumentację, sporządza na zlecenie inwestora jednostka uprawniona do wykonywania prac geodezyjnych, zwana dalej "wykonawcą".
2. Wykonawca stwierdza zgodność lub rozbieżność realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem przez dokonanie wpisu w dzienniku budowy, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, i umieszczenie stosownego zapisu w dokumentach inwentaryzacji oraz przekazuje inwestorowi mapę z wynikami inwentaryzacji.

§ 16. W razie niezgodności zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem mapę z wynikami inwentaryzacji inwestor przedkłada niezwłocznie właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.     PO ZAKOŃCZENIU BUDOWY   ( Wyciąg z Rozp.MGPiB w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. z dnia 21 lutego 1995 r)

Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy


§ 17. Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych należy sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub terenu.

§ 18. 1. Po zakończeniu prac budowlanych, a przed oddaniem obiektu do użytkowania, należy wykonać pomiar stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania okresowego badania przemieszczeń i odkształceń.
2. Okresowe pomiary geodezyjne przemieszczeń i odkształceń wykonuje się, jeżeli pomiary takie przewiduje projekt budowlany lub na wniosek zainteresowanego podmiotu.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza


§ 19. 1. Operat geodezyjny wchodzący w skład dokumentacji budowy powinien zawierać dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, a w szczególności szkice tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego.
2. W wypadku pomiaru przemieszczeń i odkształceń obiektu lub jego podłoża, do dokumentacji budowy należy dołączyć operat z tych pomiarów.

§ 20. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

§ 21. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:
1) do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał dokumentacji, o której mowa w § 20, w formie i zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami,
2) kierownikowi budowy kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
 
INWENTARYZACJA I EWIDENCJA SIECI UZBROJENIA TERENU  
(Wyciąg z Ustawy PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE z dnia 17 maja 1989 r.)

Art. 27. 1. Sieć uzbrojenia terenu podlega inwentaryzacji i ewidencji.

2. Inwestorzy są obowiązani:
1) uzgadniać usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu z właściwymi starostami,
2) zapewnić wyznaczenie, przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę, a po zakończeniu ich budowy - dokonanie geodezyjnych pomiarów powykonawczych i sporządzenie związanej z tym dokumentacji.
3. Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, układanej w wykopach otwartych, należy wykonać przed ich zakryciem.

Art. 28. 1. Starostowie przy pomocy zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej koordynują uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

2. Ewidencja sieci uzbrojenia terenu obejmuje:
1) ewidencję geodezyjną, zawierającą dane geodezyjne dotyczące sieci,
2) ewidencję branżową, zawierającą podstawowe charakterystyki branżowe sieci.

3. Założenie i prowadzenie ewidencji sieci uzbrojenia terenu zapewniają:
1) starostowie - w zakresie ewidencji geodezyjnej,
2) inne właściwe organy albo zainteresowani ministrowie i kierownicy urzędów centralnych - w zakresie ewidencji branżowej.

POMIARY POWYKONAWCZE WYBUDOWANYCH OBIEKTOW I URZĄDZEŃ  
(Wyciąg z Instrukcji technicznej G-3 - obowiązującej na podstawie rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999)

§ 31.1. Inwestor jest obowiązany zapewnić sporządzenie powykonawczych pomiarów inwentaryzacyjnych zakończonych obiektów budowlanych w celu zebrania odpowiednich danych geodezyjnych dotyczących zagospodarowanego terenu, w tym także jego
ukształtowania pionowego.
Nie dotyczy to ukształtowania pionowego inwestycji w dziedzinie urządzeń melioracji wodnych.
2. Sporządzona w wyniku realizacji inwestycji dokumentacja geodezyjnokartograficzna
w tym mapa zakładu powinna zawierać dane niezbędne do wniesienia zmian
na mapę zasadniczą.
3. Dokładność inwentaryzacyjnych pomiarów powykonawczych, o których mowa w ust. l,
powinna odpowiadać dokładności pomiarów sytuacyjnowysokościowych określonych
w instrukcji technicznej G-4.
4. Przewody podziemne i elementy podziemne budowli należy poddawać pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem /zasypaniem/.
Obowiązek zgłoszenia obiektów do pomiaru przed przykryciem spoczywa na zamawiającym
i wykonawcy robót budowlano-montażowych.