Telefon: 692 49 11 88
OFERTA
LINKI
Znajdź mapy
Warszawy

LINKI
Znajdź mpzp - plany zagospodarowania p.
Znajdź informacje dot. Józefowa
Znajdź informacje dot. Otwocka
PRZYDATNE STRONY:

Polskie ustawy

Centralna baza orzeczeń Sądów Administracyjnych

Centralna Baza Ksiag Wieczystych

DLA GEODETÓW:

Geoportal

Główny Urzad Geodezji i Kartografii

Aktywna Sieć Geodezyjna ASG Eupos

Stowarzyszenie Geodetów Polskich

FORUM:

GEOFORUM

Polski Internetowy Informator Geodezyjny 
Copyright  2012 by ForProjekt  .  All Rights reserved  .  E-Mail: biuro@forprojekt.com
mapa niemiecPogoda w Polsce na stronę
Mapy prawne
Podziały działek
Wznowienia granic
Rozgraniczenia
Reg. stanów prawnych
Mapy do projektów
Wytyczanie budynków
Wytyczanie urządzeń
Pom. powykonawcze
Pom  pow. lokali
Strona Główna
Kontakt
Wytyczenie linii projektowanego przyłącza w terenie należy do zadań geodety uprawnionego. Po wybudowaniu przyłącza geodeta przeprowadza pomiary w ramach  inwentaryzacji powykonawczej.

Zgodnie z obowiązującym obecnie prawem budowlanym, instalowanie przyłączy infrastruktury technicznej nie wymaga pozwolenia, lecz fakt budowy podlega zgłoszeniu.

Przyłącze stanowi urządzenie budowlane zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Odnośnie przyłączy infrastruktury
technicznej, do których należą przyłącza
wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe,
cieplne i telekomunikacyjne przyjmuje
się, że jest to odcinek uzbrojenia terenu
łączący sieć główną z obiektem budowlanym,
zapewniający jego użytkowanie zgodnie
z przeznaczeniem.

Podobnie w przypadku przyłącza energetycznego uznaje się je za dodatkowy odgałęźny odcinek sieci niskiego napięcia łączący sieć główną ze złączem kablowym lub z obiektem budowlanym.

Przystąpienie do faktycznego wykonania przyłączy musi być poprzedzone umową z dostawcami mediów. Oświadczenie odpowiednich jednostek o dostarczaniu mediów zgodnie z art. 34 ustawy prawo budowlane musi być załączone do projektu.

Nie jest konieczne pozwolenie na budowę dla samego wykonania przyłączy, lecz zupełnie nieodzowne w momencie rozpoczęcia dostaw energii, wody, gazu, ciepła na potrzeby budowy jest okazanie wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

Dostarczanie wody, ciepła, energii, gazu na potrzeby budowy może nastąpić zgodnie z art. 41 ust. 5 ustawy prawo budowlane, jedynie po okazaniu pozwolenia na budowę na danym terenie budowy lub zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych w stosunku do robót nie wymagających pozwolenia lecz jedynie zgłoszenia (art. 30 ustawy prawo budowlane w związku z art. 29).

Dokonanie przyłączy do sieci elektroenergetycznej, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych podlega pod obowiązek geodezyjnego ich wytyczenia w terenie.
  
PRAWO BUDOWLANE

( Wyciąg z ustawy PRAWO BUDOWLANE z dnia 7 lipca 1994 r.)

Art. 29. 1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:
20) przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych,
cieplnych i telekomunikacyjnych;
Art. 29a. 1. Budowa przyłączy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
2. Do budowy, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy prawa energetycznego albo o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli inwestor dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 30.
Art. 34. 1. Projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, lub w pozwoleniu, o którym mowa w art. 23 i art. 23a ustawy
z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli jest ono wymagane.
2. Zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych.
3. Projekt budowlany powinien zawierać:
1) projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie, obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich;
2) projekt architektoniczno-budowlany, określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia,
a w stosunku do obiektów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4
- również opis dostępności dla osób niepełnosprawnych;
3) stosownie do potrzeb:
a) oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych,
b) oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą publiczną zgodnie z przepisami o drogach publicznych;
4) w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.
3a. Przepisu ust. 3 pkt 1 nie stosuje się do projektu budowlanego przebudowy lub montażu obiektu budowlanego, jeżeli, zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym, nie jest wymagane ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
3b. Przepisu ust. 3 pkt 2 nie stosuje się do projektu budowlanego budowy lub przebudowy urządzeń budowlanych bądź podziemnych sieci uzbrojenia terenu, jeżeli całość problematyki może być przedstawiona w projekcie zagospodarowania działki lub terenu.
4. Projekt budowlany podlega zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę.
5. Inwestor, spełniający warunki do uzyskania pozwolenia na budowę, może żądać wydania odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, poprzedzającej wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Decyzja jest ważna przez czas w niej oznaczony, jednak nie dłużej niż rok.
6. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego;
2) szczegółowe zasady ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.
Art. 41.1. Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy.
5. Rozpoczęcie dostaw energii, wody, ciepła lub gazu na potrzeby budowy może nastąpić jedynie po okazaniu wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.
Art. 43. 1. Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej położenie ich na gruncie.
2. Właściwy organ może nałożyć obowiązek stosowania przepisu ust. 1 również w stosunku do obiektów budowlanych wymagających zgłoszenia.
  
GEODEZYJNE WYZNACZANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH W TERENIE 
( Wyciąg z Rozp.MGPiB w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. z dnia 21 lutego 1995 r)

§ 8. 1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu należy opracować geodezyjnie, w celu określenia danych liczbowych potrzebnych do wytyczenia w terenie położenia poszczególnych elementów projektowanych obiektów budowlanych. W szczególności dane te powinny dotyczyć: punktów głównych budowli, przebiegu osi, linii rozgraniczających, linii zabudowy, usytuowania obiektów budowlanych, jak również projektowanego ukształtowania terenu.
2. Opracowanie geodezyjne projektu zagospodarowania działki lub terenu należy opierać na osnowie geodezyjnej.
3. W wypadku, o którym mowa w § 4 ust. 3, dane liczbowe potrzebne do wytyczenia mogą być wyznaczone tylko w stosunku do trwałych szczegółów sytuacyjnych uwidocznionych na mapie.

§ 9. Sposób i tryb ochrony znaków geodezyjnych regulują odrębne przepisy.

§ 10. 1. Geodezyjne wytyczenie obiektów budowlanych w terenie służy przestrzennemu usytuowaniu tych obiektów zgodnie z projektem budowlanym, a w szczególności zachowaniu przewidzianego w projekcie położenia wyznaczanych obiektów względem obiektów istniejących i wznoszonych oraz względem granic nieruchomości.
2. Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego, podlegają geodezyjne elementy określające usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokościowe budowanych obiektów, a w szczególności:
1) główne osie obiektów budowlanych naziemnych i podziemnych,
2) charakterystyczne punkty projektowanego obiektu,
3) stałe punkty wysokościowe - repery.

§ 11. Wykonawca prac geodezyjnych stwierdza wykonanie czynności, o których mowa w § 10, przez dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy.

Znajdź działkę